AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

Investeringsprocessen

Norrskenet har en effektiv investeringsprocess som håller hög kvalitet. Syftet med ett strukturerat investeringsförfarande är att skapa bra förutsättningar för en framgångsrik investering.

Processen kan indelas i följande fem (5) steg.

Deal-flow

Översiktlig utvärdering

Analys

Förhandling

Implementering och uppföljning

Deal-flow

Potentiella investeringar

Ett flöde av potentiella investeringar som uppfyller uppställda urvalskriterier nås genom:

 • ett strukturerat eget arbete
 • förfrågningar/propåer från bolag
 • förfrågningar från privata investerare, banker med flera

Översiktlig utvärdering

Översiktlig utvärdering
 • utvärdering sker utifrån fastställda urvalskriterier
 • värdediskussion med nuvarande ägare
 • inledande diskussion rörande exit

Analys

Analys

Syftet med analysen är att minimera riskerna som är förenade med en investering. Vid större investeringar eller vid behov anlitas specialister under analysfasen.

Omfattningen av analysen beslutas från fall till fall men omfattar normalt följande områden:

 • marknadsanalys
 • tillväxtanalys
 • Finansiell analys omfattande:
  • historiska resultat- och balansräkningar
  • finansiella skulder
  • rörelsekapital
 • analys av skatt inkl. moms
 • legal granskning av avtal (anställningsavtal, kundavtal, lev.avtal, hyresavtal etc)
 • teknisk besiktning av anläggningstillgångar (maskiner, bilar och fastigheter)
 • grundlig analys av exitmöjligheter och exithorisont
 • intern värdediskussion inom Norrskenet med fastställande av avkastningskrav

Förhandling

Förhandling

Förhandling omfattar i huvudsak följande områden:

 • slutförhandling av pris och överlåtelseavtal
 • investerar-, aktieägaravtal samt eventuellt optionsavtal
 • villkor och förutsättningar för nyckelpersoners fortsatta engagemang efter investeringen
 • avstämning med väsentliga intressenter (exempelvis finansiärer, kunder, leverantörer)

Implementering och uppföljning

Uppföljning och aktiv förvaltning

Upprättande av modell för löpande uppföljning av verksamheten i Portföljbolaget. Syftet med modellen är att:

 • fungera som ett stöd för Norrskenets styrelserepresentant i Portföljbolaget och Norrskenets ledning och bolagsstyrelse
 • följa och utvärdera beslut rörande effektivisering – operationell och finansiell
 • en central del i den aktiva förvaltningen är att löpande utvärdera exitmöjligheter