AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

Om Norrskenet

Tror du att vi skulle kunna bidra till ditt företags utveckling?

Kontakta Per Landström, Vd, för Norrskenet AB via telefon 0970-762 68, e-post: info@norrskenet.nu eller per.landstrom@lkab.com

Adress: Norrskenet AB, c/o Novia Ekonomi AB, Box 142, 982 21 Gällivare

Bakgrund

Norrskenet bildades i slutet av 1996 av Progressum, Expandum och LKAB. Under 1997 gjordes de första investeringarna och till idag har vi varit engagerade i ett trettiotal olika Portföljbolag sedan bildandet.

Ägare, styrelse och organisation

Norrskenet AB ägs till lika delar av LKAB, Progressum samt Expandum.

LKAB Progressum Expandum

Styrelse och ledning:

 • Peter Hansson. CFO LKAB, ordförande.
 • Peter Fjällborg, Vd Coop Norrbotten, styrelseledamot.
 • Sven-Eric Svensson, ordförande Expandum i Gällivare AB, styrelseledamot.
 • Per Landström, Vd Norrskenet

Vid behov anlitas externa konsulter för att företräda Norrskenet samt vid riktade insatser rörande befintliga eller potentiella Portföljbolag.

Vision och mål

Norrskenet ska bidra till att utveckla näringslivet i det geografiska område där man är verksam genom att tillhandahålla ägarkapital och kompetens till bolag som uppfyller Norrskenets urvalskriterier.

Norrskenet ska av marknaden och intressenter uppfattas som ett professionellt affärsutvecklings- och investmentbolag.

Affärsidé

Norrskenets affärsidé är att med ett tidsbegränsat och aktivt minoritetsdelägarskap tillhandahålla riskvilligt kapital och rådgivning, med inriktning mot affärsutveckling, till bolag lokaliserade i Malmfälten primärt.

Norrskenet ska arbeta nära de bolag man väljer att engagera sig i (”Engagemangsbolagen”) i syfte att bistå med att utveckla affärsverksamheten i Engagemangsbolagen genom bland annat organisk tillväxt, förvärv och geografisk expansion.

Genom Norrskenets engagemang skapas bättre förutsättningar för utveckling av näringslivet i det geografiska område som Norrskenet verkar.

Affärsmodell

Affärsmodellen utgår från de riktlinjer för investeringar som beslutats av Norrskenets styrelse.

Norrskenet eftersträvar en kombination av:

 • Direkt ägande i Engagemangsbolagen A- eller B-aktier eller preferensaktier.
 • Konvertibla skuldebrev eller lån till Engagemangsbolagen.

Intäkter till Norrskenet genereras genom:

 • Affärsrådgivning och management fees.
 • Finanseilla intäkter från Engagemangsbolagen såsom exempelvis utdelning och ränteintäkter.
 • Erhållna driftbidrag från ägarna.
 • Avkastning från diskretionär förvaltning av likvida medel.
 • Försäljningslikvider som genereras vid exit.